Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej „instytutgestalt.pl” jest Instytut Gestalt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów, KRS: 0000565092, NIP: 6793113267, REGON: 36199272, zwana dalej „Instytut” lub „Instytut Gestalt”. W związku z tym właścicielowi przysługują wszelkie prawa do przedmiotowej strony internetowej, w tym do jej struktury, projektu graficznego oraz majątkowych praw autorskich w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na stronie internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 655), a więc podlegają ochronie prawnej, w zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie informacji zawartych na stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym (lecz niewyłącznie) środków elektronicznych, poprzez kopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniego wydania zgody przez Instytut Gestalt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub zamieszczanych na tej stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny.
 3. Instytut dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby zaprezentowane na stronie internetowej „instytutgestalt.pl” informacje były rzetelne, prawidłowe i aktualne, jednak nie może zapewnić ich aktualności ani przydatności w konkretnej sprawie, poza informacjami na temat produktów/towarów i usług wymienionych w zakładce „Oferta”.
 4. Instytut bardzo dba o prywatność użytkowników swojej strony internetowej oraz sklepu, dlatego w odrębnym dokumencie opatrzonym tytułem – „Polityka prywatności” opisujemy nasze praktyki dotyczące gromadzenia informacji, łącznie z rodzajami zbieranych i otrzymywanych od użytkownika informacji, sposobem wykorzystywania i udostępniania takich informacji oraz prawami użytkownika w odniesieniu do przetwarzania informacji o nim.
 5. W celu poprawy naszych usług możemy analizować sposób korzystania użytkownika ze strony internetowej, do czego zalicza się pomaganie firmom korzystającym ze strony internetowej w pomiarach skuteczności i dystrybucji naszych usług. Możemy wykorzystywać zebrane informacje oraz współpracować w tym celu z partnerami, dostawcami usług i podmiotami powiązanymi.
 6. Akceptując warunki korzystania ze strony internetowej, Użytkownik oświadcza, że nie będzie:

(i) używał lub usiłował użyć „głębokiego linkowania”, „obrazu pamięci”, „robota”, „bota”, „pająka wyszukującego”, „zbieracza danych”, „kodu komputerowego” lub jakiegokolwiek innego automatycznego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu, funkcjonalności czy też metodologii lub procesu manualnego przebiegającego podobnie do procesów automatycznych do pozyskania, kopiowania i monitorowania jakiegokolwiek obszaru strony internetowej lub danych i treści, do których uzyskano dostęp za jej pomocą oraz wszystkich innych treści, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela strony;

(ii) pozyskiwał lub usiłował pozyskać za pomocą jakichkolwiek środków żadnych materiałów lub informacji umieszczonych na stronie internetowej, które celowo nie zostały udostępnione publicznie poprzez publiczne wyświetlenie na stronie internetowej lub zamieszczenie widocznego łącza na stronie internetowej;

(iii) naruszał ograniczeń mechanizmów regulujących dostęp automatów do strony internetowej lub podejmować prób obejścia lub ominięcia dowolnego ze środków zastosowanych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do strony internetowej lub jej treści;

(iv) naruszał bezpieczeństwa strony internetowej lub usiłował uzyskać nieupoważniony dostęp do strony internetowej, danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci połączonych z dowolnym serwerem Instytutu poprzez praktyki hakerskie, wydobywanie haseł lub za pomocą innych środków;

(v) zakłócał (lub usiłować zakłócić) poprawne działanie strony internetowej lub dowolnych działań prowadzonych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, co dotyczy uzyskiwania dostępu do wszystkich danych, treści lub innych informacji wcześniej, niż zostaną one publicznie udostępnione na stronie internetowej;

(vi) podejmował (lub przygotowywał się do próby podjęcia) jakichkolwiek działań, które – w wyłącznej opinii właściciela strony – obciążają lub mogą obciążać w sposób nieuzasadniony lub nadmierny stronę internetową lub infrastrukturę Instytutu.

Instytut zastrzega sobie prawo do monitorowania każdego przesyłu danych w obrębie strony internetowej, lecz jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy do tego zobligowani.

§ 2

Sklep internetowy

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej – zwana dalej “Klientem” lub „Kupującym”.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia lub zgłoszenie swojego udziału w danym warsztacie/szkoleniu przez odpowiedni formularz.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Z wyjątkiem czasu, kiedy system jest aktualizowany przez Instytut (takie aktualizacje będą sygnalizowane użytkownikom strony internetowej).
 5. Wszystkie wymienione na stronie sklepu produkty, usługi i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
 6. Kupujący, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy, wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych (jeżeli zamówiony produkt jest produktem cyfrowym) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Instytutu.
 7. Otrzymywanie przez Kupującego od Instytutu innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody na stronie internetowej. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący w każdej chwili może zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest dokonywane przez Instytut drogą elektroniczną, tzn. potwierdzenie jest wysyłane na adres email Klienta.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub będącego osobą fizyczną dokonującą zamówienia bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Instytut zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Instytut podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez „Dostępność ograniczoną” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru np. w określonym rozmiarze lub kolorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.
 7. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT oraz korekt w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 4

Formy płatności

 1. Wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym.
 2. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. Przelewy natychmiastowe (szybki przelew);
  1. Przelew PayU (za pośrednictwem platformy „poland.payu.com”);
  1. Płatność za pomocą karty płatniczych.
 3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w czasie miesiąca od potwierdzenia przez Instytut złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.

§ 5

Dostawa produktu/towaru

 1. Produkty cyfrowe są dostarczane Klientom na wskazaną w zamówieniu pocztę elektroniczną przez wysłanie linku do materiału cyfrowego, linku do zamówionego warsztatu/szkolenia/treningu/spotkania.
 2. Instytut niniejszym informuje, że dostarczenie produktów/treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Klient, składając zamówienie na takie treści, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym zapisem oraz wyraża na powyższe zgodę.
 3. Produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od rodzaju wyboru dostawy oraz rodzaju płatności za towar.
 5. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem,  a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Wyjątkiem od powyższego są sytuacje, w których Klientem jest osoba niebędąca Konsumentem lub osoba fizyczna dokonująca zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas z chwilą wydania przez Sklep Internetowy towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub wyżej wymienioną osobą fizyczną, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sklep Internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go wyżej wymienionemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w czasie 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania “Protokołu Reklamacji”.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Instytut do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł  w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Instytut o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo złożone w siedzibie Instytutu lub wysłane pocztą na adres siedziby Instytutu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@instytutgestalt.pl 
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2021 poz. 2105). Skorzystanie z wzoru wyżej wymienionego formularza nie jest obowiązkowe. Treść ustawy i wzór formularza dostępne są na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf .
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Instytut).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w całości Instytut zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Instytut), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Instytut został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Instytutu.
 7. Instytut może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy zakupu, należy zwrócić na adres: Instytut Gestalt Sp. z o.o., ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Instytutu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 9. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta lub osobę fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej dokonującej zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do zamówień lub umów:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. o świadczenie usług, jeżeli Instytut wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Instytut utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  1. zawartych w drodze aukcji publicznej.

 § 7

Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w na stronie internetowej Instytutu są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono w dokumencie załączonym do danego towaru, objęte są gwarancją producenta.
 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej).
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 4. Klient roszczenia z gwarancji zgłasza do gwaranta, określonego w dokumencie gwarancyjnym załączonym do danego towaru.

§ 8

Rękojmia za wady

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 7 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1360).
 3. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Instytutu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@instytutgestalt.pl
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:
  1. odesłać wadliwy towar na adres Instytutu, przy czym koszty odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Instytut lub zostaną one Kupującemu zwrócone, lub
  1. skontaktować się z Instytutem (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Instytut może odpłatnie odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę, przy czym koszty odebrania i odesłania towaru (w przypadku uznania reklamacji) ponosi Instytut lub zostaną one Kupującemu zwrócone.
 5. Instytut ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 9

Promocje

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen produktów, towarów i usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę internetową i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do systemu Sklepu Internetowego.
 2. Przeprowadzane przez Instytut akcje promocyjne na stronie internetowej nie podlegają łączeniu. Wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji dostępnych na stronie internetowej.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Instytut Gestalt Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów, KRS: 0000565092, NIP: 6793113267, REGON: 36199272. Klienci mogą nawiązać kontakt z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@instytutgestalt.pl.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Instytut zgodnie  z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 3. Instytut przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności  w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  1. wykonania ciążących na Instytucie obowiązków prawnych,  w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W granicach wskazanych powyżej – Instytut może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja będzie miała wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpłynąć, Instytut będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne –  z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy Instytut będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza  w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje

 1. Instytut udostępnia Kupującym za pośrednictwem swojej witryny internetowej możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 344):
  1. udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego;
  1. zawieranie umów sprzedaży produktów/towarów, świadczenia usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  1. celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,
 2. Kupujący zobowiązuje się do:
  1. niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Instytutu.
 3. W przypadku niezadowolenia z funkcjonowania Sklepu Internetowego lub witryny internetowej Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na adres siedziby Instytutu, wskazany w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu, oraz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@instytutgestalt.pl. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej, z którego poczta została wysłana, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Instytut.

§ 12

Odpowiedzialność

 1. Instytut nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania szkód wynikających lub będących w związku ze stroną internetową „instytutgestalt.pl” lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na stronie internetowej – w zakresie dopuszczonym obowiązującym prawem. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny się skontaktować z Właścicielem strony.
 2. Właściciel strony nie odpowiada za urazy, straty, uszkodzenia lub wydatki wynikające z niewłaściwego korzystania z przedmiotowej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej jej podstrony lub strony, do której odnośnik znajduje się na niniejszej stronie lub odsyłającej do niniejszej strony, w tym, bez ograniczeń, jakiejkolwiek utraty zysku, bezpośredniej, przypadkowej lub wynikowej straty. Ponadto Instytut nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby, uszkodzenie własności lub, w szczególności bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, wynikową, natychmiastową lub późniejszą (finansową) stratę związaną z korzystaniem ze strony internetowej w zakresie dopuszczonym prawem.
 3. Właściciel strony nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do strony internetowej oraz ze sposobu korzystania z niej. Nie gwarantujemy dostępności strony internetowej w każdym czasie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności. W przypadku już złożonych zamówień, których treść cyfrowa będzie powiązana z dostępnością strony, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, celem naprawienia zaistniałych problemów (w tym przywrócenia dostępności danego, zamówionego materiału cyfrowego).
 4. W przypadku zamówienia materiałów cyfrowych mających status „LIVE” (tzn. na żywo), w szczególności chodzi tutaj o szkolenia on-line/treningi on-line/warsztaty on-line – Instytut informuje, że nie będą one nagrywane do późniejszego odtworzenia przez nieobecnych w danym dniu i czasie Klientów. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji zewnętrznych, dzięki którym będzie możliwe odbycie spotkania „na żywo”. Jeżeli jednak Klienci zgłoszą w trakcie spotkania uwagi odnośnie do nieprawidłowego działania programu, który zostanie wybrany do pośredniczenia w transmisji „na żywo”, Instytut podejmie działania sprawdzające poprawność działania tego programu i jeżeli potwierdzi nieprawidłowe funkcjonowanie programu, dokona stosownej zmiany programu pośredniczącego na inny lub wyznaczy inny termin spotkania „na żywo” albo wyznaczy inny, dodatkowy termin spotkania „na żywo” dla osób, które miały problemy z działaniem tegoż programu. Jeżeli jednak większość obecnych na spotkaniu Użytkowników (co najmniej dwóch) wyrazi w trakcie spotkania opinię, że nie ma żadnych problemów z programem pośredniczącym, Instytut nie będzie obowiązany do podejmowania działań reklamacyjnych w tym zakresie. Do obowiązków każdego Klienta należy sprawdzenie swojego systemu operacyjnego, używanej przeglądarki, programu do transmisji obrazu i dźwięku „na żywo” oraz ilości dostępnego miejsca na dysku systemowym, odpowiednio wcześniej pod kątem prawidłowego ich działania, a także aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji (wolnej od błędów). Zbyt mało miejsca na dysku systemowym może spowodować przerwę w transmisji danych.
 5. Instytut dołoży wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową w stanie wolnym od wad oraz wirusów komputerowych, ale nie gwarantuje użytkownikom takiego stanu. Użytkownik korzystający ze strony powinien mieć włączone aktualne oprogramowanie zabezpieczające komputer (urządzenie mobilne lub inne urządzenie, za pośrednictwem którego będzie korzystał ze strony internetowej) przed wirusami i innymi zagrożeniami wynikającymi z podłączenia do Internetu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Instytutem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Instytutem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Instytutowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  W takim przypadku:
  1. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,
  1. Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 2. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w paragrafie 11 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach obowiązujących w czasie realizacji zamówienia.
 4. Umowy zawierane (zamówienia dokonywane) poprzez Instytut są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym dla tych umów jest prawo polskie. Jurysdykcją właściwą do rozpatrywania sporów powstałych na podstawie tych umów jest jurysdykcja polska.
 5. Jeżeli którakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Każdy warunek, który jest nieprawidłowy lub niewykonalny będzie domyślnie stosowany w takim stopniu, w jakim to prawnie możliwe.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Instytutem a Klientem, niebędącym konsumentem lub osobą fizyczną dokonującą zamówienia w Sklepie Internetowym bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tego zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Instytutu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy!)

– Adresat:
INSTYTUT GESTALT Sp. z o.o., ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów
………….@………………pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) W przypadku wysłania formularza odstąpienia od umowy wraz z towarami, przesyłkę należy wysłać na adres: INSTYTUT GESTALT Sp. z o.o., ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów, Polska.

Shopping Cart